Frau Gue­tif, aner­kann­te Yoga­leh­re­rin, lei­tet die­sen Kurs. Sie freut sich über Inter­es­sen­ten aller Alters­grup­pen.

Die Anmel­dun­gen erfol­gen über das EVM Info­bü­ro Lich­ter­fel­de.

.

EVM Ber­lin eG | Paul­sen­stra­ße 39 | 12163 Ber­lin

  • +4930827905-0
  • post@​evmberlin.​de